Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Virologická a imunologická charakterizácia koronavírusu SARS-CoV-2 v kontexte pandémie COVID-19 na Slovensku
Program DŠ
mikrobiológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Boris Klempa, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Pandémia COVID-19 predstavuje bezprecedentnú situáciu, s akou sa v novodobej histórii svet a Slovensko nestretli. Jedným z predpokladov na zmiernenie jej negatívnych dopadov na spoločnosť je prehĺbenie poznatkov o imunitnej odpovedi na infekciu vírusom SARS-CoV-2. Hlavným cieľom projektu je objasniť dynamiku a charakter imunitnej odpovede na infekciu SARS-CoV-2 pomocou systematickej analýzy klinických vzoriek opakovane získaných od pacientov s COVID-19 a kontrolných probandov, s využitím spektra virologických a imunologických metód.