Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Mýtus v literatúre a umení – teoretické reflexie
Program DŠ
Literárna veda
Meno školiteľa/-ky
doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Moderná interpretácia mýtu ako kultúrneho archetypu sa formovala v diskusii s teóriami moderných vied o kultúre a umení počas 20. storočia. Archetypálna kritika skúma podstatu mýtov a symbolov na interdisciplinárnom princípe (metodologická pluralita prístupov etnológie, sociálnej antropológie, filozofie a religionistiky, dejín mentalít, poetiky, estetiky a dejín umenia, porovnávacích štúdií a pod.). Výskumná téma sa  metodologicky zameriava na oblasť mytológie ako východiska pre formovanie literárnych druhov a žánrov na báze fungovania archetypov ako paradigmy pre diferenciáciu literárnych protagonistov a naratívnych foriem s presahom teórie mýtu do oblasti symbolickej komunikácie. Intenzívny záujem o mytológiu mal za následok formovanie modernej terminológie a literárnovedných kategórií.