Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Spôsoby výskumu interdiskurzov v literárnej vede
Program DŠ
Literárna veda
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Sústredíme sa na otázku, ako literárna veda vníma literatúru ako fenomén interdiskurzu, teda fenomén komunikácie systému literatúry s inými systémami. Tieto iné systémy konštituujú špecifické diskurzy a môžu nimi byť tzv. špeciálne diskurzy (filozofia, matematika, fyzika, lekárske vedy, kognitívne vedy, informačné technológie a pod.) produkujúce poznanie, ktoré sa komunikuje tak v rámci diskurzov, v ktorých vzniklo, ako aj mimo týchto diskurzov, a to buď v rámci systému vedných disciplín (známe ako interdisciplinarita) alebo naprieč rôznymi sociálnymi systémami prostredníctvom interdiskurzov (literatúra a umenie, publicistika, politika atď.). Veľká časť predmetných výskumov sa zaoberá ideami, obsahmi poznania a ich disperziou v štruktúre diskurzov, menej sa však venujú jazykovým prostriedkom konštruovania koherencie poznania. Dôraz budeme klásť preto na tento aspekt. Pôjde nám preto o opis špecifickosti literarizácie poznania špeciálnych diskurzov.