Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Alternatívna literárna scéna v 20. storočí. („Vnútorná emigrácia“ ako symptóm moderny stredoeurópskych literatúr)
Program DŠ
Literárna veda
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Výskumná literárnovedná téma hraničí s históriou a sociológiou.  Týka sa pomerne rozsiahleho problému, ktorý je špecifický pre strednú Európu a jej umenie. Ide o „vnútornú emigráciu“ (pojem Ernsta Löwyho, ktorý použil pre pomenovanie alternatívnej tvorby autorov v období tretej ríše a ktorý som opodstatnila a rozšírila v štúdiách pre životnú situáciu autorov v totalitných režimoch v období 20. storočia), neslobodu  v myslení a nemožnosť vysloviť a publikovať svoj názor cez umelecké dielo. Alternatívna umelecká (literárna aj výtvarná) scéna je len čiastočne spracovaná, hoci poskytuje veľký bádateľský priestor a jej rekonštrukcia je z hľadiska vývinového, ako aj všeobecného rozhľadu nesmierne podnetná, pretože práve poetika alternatívnej umeleckej tvorby prepája umenie tzv. „malých“ stredoeurópskych literatúr s ťažiskovými európskymi literatúrami. Bola to práve alternatívna sféra umenia, tvorba vo "vnútornej emigrácii" ktorá udržala komunikáciu s normalitou a svetom slobodnej tvorby.