Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i.

Názov témy
Akumulátory energie na báze pokročilých materiálov pre MEMS senzorové aplikácie
Program DŠ
Elektronika a fotonika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Gabriel Vanko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Senzory sú súčasťou nášho každodenného života a môžeme ich nájsť v bežných elektronických zariadeniach ako sú smartfóny, smart hodinky, či prístroje pre monitorovanie zdravia alebo nášho bezprostredného okolitého prostredia. Autonómne senzory môžeme chápať ako senzorické prvky schopné pracovať nezávisle a bezdrôtovo počas relatívne dlhej doby bez externej napájacej sústavy, ktorá môže byť nahradená baterkou dopĺňanou systémom na zber energie (energy harvester). Takéto systémy patria v súčasnosti k najmenej prebádaným aplikačným oblastiam mikroelektromechanických systémov (MEMS) na báze skupiny nitridových polovodičových materiálov (III-N). Koncept návrhu piezoelektrických MEMS akumulátorov energie na báze AlGaN/GaN heteroštruktúr je stále vysoko aktuálnou výzvou z hľadiska optimalizácie efektívnosti premeny náboja. V tejto oblasti sa črtajú možnosti využitia materiálov s vysokými hodnotami piezoelektrických koeficientov (ZnO, PZT, 2D materiály zo skupiny monochalkogeníd, atď). Dizertačná práca bude orientovaná na a.) samotnú syntézu týchto vrstiev; b.) vyšetrovanie ich mechanických i elektronických vlastností; c.) skúmanie možností ich integrácie do existujúcich konceptov MEMS. Problematika je komplexná a dizertačnú prácu možno po dohode koncipovať rovnako z hľadiska technológie (návrh výrobných postupov), charakterizácie (návrh meracích metód) alebo simulácií (návrh fyzikálnych modelov).