Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav ekológie lesa SAV

Názov témy
Zachovanie dubových lesných ekosystémov na Slovensku v podmienkach klimatickej zmeny
Program DŠ
Ekológia lesa
Meno školiteľa/-ky
Ing. Milan Barna, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lesnícka fakulta TUZVO
Stručná anotácia
Dubové porasty Slovenska vo všetkých troch lesných vegetačných stupňoch sú v posledných desaťročiach čoraz viac zasiahnuté následkami klimatickej zmeny, predovšetkým vysokými teplotami a nedostatkom vlahy počas kľúčových fáz vegetačného obdobia. Výsledkom sú malé prírastky drevnej hmoty, zhoršenie zdravotného stavu až úhyn stromov. S cieľom zastaviť tento negatívny trend chceme na báze súboru provenienčných (od Baltského mora až po Stredozemné more) pokusov so semenáčmi duba zimného (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) vyhodnotiť reakcie ekotypov tohto druhu z hľadiska ich stratégie hospodárenia vodou a detoxifikácie od produktov stresového metabolizmu, a vybrať genetický materiál vyhovujúci rôznym scenárom klimatickej zmeny v našej krajine.