Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav ekológie lesa SAV

Názov témy
Vplyv stresových faktorov na prežívanie a vitalitu bukového náletu
Program DŠ
Ekológia a ochrana biodiverzity
Meno školiteľa/-ky
Ing. Milan Barna, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO
Stručná anotácia
Lesy zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní udržateľného rozvoja spoločnosti v ekonomickej, environmentálnej, ekologickej a sociálnej oblasti. Znečistením životného prostredia a klimatickou zmenou sa v posledných desaťročiach stále zintenzívňuje pôsobenie stresových faktorov na lesy. Dôkladným poznaním vzťahov medzi fyziológiou a rastom jednotlivých druhov drevín a zmenenými rastovými podmienkami môžeme prispieť k zachovaniu adaptability a autoreprodukcie lesných ekosystémov. V práci sa bude hlavná pozornosť venovať skúmaniu zmien funkčných charakteristík (rastové a listové) bukového náletu pod stresormi klimatickej zmeny a antropických vplyvov. Výskum bude zameraný na bukové ekosystémy a využije sa aj nádobový pokus so simuláciou imisnej a klimatickej záťaže.