Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Názov témy
Arabský svet v slovenských masmédiách: Analýza mediálneho diskurzu
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Emanuel Beška, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Po páde železnej opony došlo k zásadnej zmene v zahraničnopolitickej orientácii Československa, resp. Slovenskej republiky (od roku 1993). V tom období sa výrazne oslabili vzťahy s arabským svetom. Úlohou doktoranda bude tiež hľadať odpoveď na otázku aký obraz v posledných troch dekádach slovenské médiá kreslia o arabskom svete. Cieľom dizertačnej práce bude preskúmať akým spôsobom slovenské médiá zobrazujú arabský svet, prebádať kontext, do ktorého sú správy z arabského sveta zasadené a identifikovať príčiny a súvislosti daných prístupov. Špecifikácia témy ako aj časového rozmedzia po dohode so školiteľom.