Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Názov témy
Hospodárske dejiny vybraných krajín subsaharskej Afriky po získaní nezávislosti: Ropná kliatba
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Emanuel Beška, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Afrika má veľké bohatstvo vzácnych prírodných zdrojov, ako aj obrovský ľudský potenciál. Na druhej strane však ide o najchudobnejší kontinent na svete. Ani štáty ktoré disponujú takými komoditami ako je ropa, nedokázali zabezpečiť väčšine svojich obyvateľov prosperitu či dôstojný život. Cieľom tejto dizertačnej práce je skúmanie rôznych spoločensko-ekonomických aspektov vzťahov medzi existenciou ropného nerastného bohatstva a životnou úrovňou či politickým vývojom vo vybraných krajinách subsaharskej Afriky po získaní nezávislosti. Bližšia špecifikácia regiónu a témy po dohode so školiteľom.