Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Názov témy
Hospodárske dejiny vybraných krajín subsaharskej Afriky po získaní nezávislosti: Ropná kliatba
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Emanuel Beška, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Afrika má veľké bohatstvo vzácnych prírodných zdrojov, ako aj obrovský ľudský potenciál. Na druhej strane však ide o najchudobnejší kontinent na svete. Ani štáty ktoré disponujú takými komoditami ako je ropa, nedokázali zabezpečiť väčšine svojich obyvateľov prosperitu či dôstojný život. Cieľom tejto dizertačnej práce je skúmanie rôznych spoločensko-ekonomických aspektov vzťahov medzi existenciou ropného nerastného bohatstva a životnou úrovňou či politickým vývojom vo vybraných krajinách subsaharskej Afriky po získaní nezávislosti. Bližšia špecifikácia regiónu a témy po dohode so školiteľom.