Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Molekulárne mechanizmy participujúce v reakciách skorých embryonálnych buniek na faktory prostredia
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Štefan Čikoš, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Preimplantačné embryo (t.j embryo v období od oplodnenia vajíčka po implantáciu blastocysty do maternice) je schopné dokončiť svoj vývin do štádia blastocysty relatívne autonómnym spôsobom. Najnovšie poznatky však ukazujú že materské prostredie významne ovplyvňuje vývinový potenciál oocytov, kvalitu preimlantačných embryí, úspešnosť implantácie, pričom môže mať aj dlhodobé účinky prejavujúce sa na zdravotnom stave potomstva. Experimenty budú uskutočňované prevažne na modeli laboratórnej myši, pričom budú využité in vitro aj in vivo prístupy. Analýza bunkových receptorov, aktivovaných signálnych dráh a fyziologických reakcií skorých embryonálnych buniek bude vykonávaná pomocou moderných biochemických metód, techník molekulárnej biológie a využité budú aj morfologické metódy.