Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Kognícia, emócie a welfare hydiny
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Pokrok v oblasti aviárnej neurobiológie ukazuje, že hoci vtáky nemajú laminárne organizovanú mozgovú kôru ako cicavce, majú však homologická časť koncového mozgu organizovanú formou jadier (nukleárne), ktorá im umožňuje aj veľmi komplexné formy správania. Napriek tomu pretrvávajú názory predovšetkým laickej verejnosti, že vtáky majú obmedzené kognitívne schopnosti. Kura domáca je druh kognitívne, emocionálne a sociálne komplexný ako väčšina ostatných vtákov a cicavcov. Cieľom práce bude rozšíriť naše poznanie o emóciách a kognitívnych schopnostiach kury domácej využiteľných pre zlepšenie kvality welfaru hydiny.