Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Identifikácia molekúl dôležitých pre procesy súvisiace s oplodnením u cicavcov
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jana Jankovičová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Oplodnenie u cicavcov je komplexný proces, priebeh ktorého je vo všeobecnosti známy, zoznam zúčastnených molekúl a mechanizmov ich pôsobenia však stále nie je kompletný. Napriek tomu, že fertilizačný proces u cicavcov vykazuje určité spoločné črty, procesy prebiehajúce na molekulárnej úrovni ako aj expresia proteínov na úrovni gamét a tkanív jednotlivých živočíšnych druhov sú odlišné. Cieľom dizertačnej práce bude charakterizácia dosiaľ neidentifikovaných molekúl, resp. molekúl popísaných u iných živočíšnych druhov (prevažne hlodavcov) na hospodárskych zvieratách. Na základe doterajších prác pracoviska a limitovaných možností študovať ľudský materiál je zrejmé, že pre pochopenie detailných mechanizmov ako aj patologických zmien na molekulárnej úrovni je nevyhnutné študovať aj iné modelové organizmy ako je myš a potkan.