Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Názov témy
Multiferoické magnetické oxidy pre bioaplikácie
Program DŠ
Materiály
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Mária Zentková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Niektoré multiferoické materiály sa vyznačujú súčasnou existenciou feroelektricity a feromagnetizmu. Len málo doteraz známych jednofázových materiálov však takúto synergiu vlastností reálne prejavuje. Ako schodnejšou sa preto javí cesta prípravy dvojzložkových kompozitov, ktoré obsahujú dve fázy ferroelektrickú a feromagnetickú. Vzájomná premena magnetickej na elektrickú energiu je zabezpečovaná piezoelektrickými vlastnosťami feroelektrickej fázy a magnetostrikčnými vlastnosťami feromagnetickej fázy. Hlavnou úlohou tejto témy je zvládnutie technológie prípravy multiferoického kompozitu ktorý pozostáva z piezoelektrického perovskitu ABO3 a ferritu metódou hydrotermálnej syntézy a následným obalením magnetického jadra druhou zložkou. V tomto procese sa vytvorí multiferoický nanokompozit pre konkrétnu aplikáciu. Pripravený nanokompozit bude charakterizovaný metódami štruktúrnej analýzy, elektrónovou mikroskopiou a magnetickými vlastnosťami.