Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Názov témy
Štúdium štrukturálnych zmien feritínových derivátov a amyloidov po ožiarení
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stručná anotácia
Mnoho patologických javov v organizmoch súvisí so štrukturálnymi zmenami v zásobnom proteíne železa, feritíne. Tvorba magnetitu bola pozorovaná u ľudí s neurodegeneratívnymi, kardiovaskulárnymi a rakovinovými ochoreniami. Príčina doteraz nebola úplne objasnená a neboli popísané podrobné faktory ovplyvňujúce túto transformáciu. Špeciálne neliečiteľné neurodegeneratívne ochorenia sa spájajú aj s tvorbou amyloidných plakov, podobných fibrilárnym proteínovým štruktúram, zložených prevažne z beta skladaných listov. Ich vysoká stabilita a pevnosť spôsobuje náročnosť pri dizajne účinných liečiv. Prítomnosť magnetitu a preskúmanie jeho interakcie s amyloidnými štruktúrami in vitro v daných fyzikálno-chemických podmienkach môže urýchliť alebo zastaviť proces fibrilizácie. Hlavným cieľom tejto navrhovanej práce bude štúdium vplyvu elektromagnetického žiarenia na feritín a jeho deriváty. Interakcia magnetických nanočastíc na báze feritínu s amyloidnými štruktúrami bude preskúmaná po ich ožiarení s rôznou intenzitou v rámci elektromagnetického spektra. Definícia organických alebo anorganických štrukturálnych zmien použitím malo-uhlových rozptylových techník (SANS/SAXS) môže pomôcť pochopiť patológiu chorôb alebo zastaviť ich negatívny vývoj. Vzhľadom k tomu, že tento výskum sa bude uskutočňovať s použitím modelových materiálov in vitro, je možné tieto ožiarené objekty použiť v aplikovanej sfére. Ďalším cieľom práce bude nájsť najefektívnejšiu možnosť aplikácie pripravených materiálov v biomedicíne, priemysle, technológiách alebo environmentalistike.

Literatúra:

1. D. He, J. Marles-Wright (2015): Ferritin family proteins and their use in bionanotechnology. In New Biotechnology, vol. 32 (6) 651 – 657
2. M.V. Avdeev, V.L. Aksenov (2010): Small-angle neutron scattering in structure research of magnetic fluids. In Physics – Uspekhi, vol. 53 (10) 971 – 993
3. H. Li, F. Rahimi, S. Sinha, Panchanan Maiti and Gal Bitan. Encyclopedia of Analytical Chemistry. R.A. Meyers (Ed.). 2009 John Wiley & Sons Ltd