Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Názov témy
Štúdium indukovanej supravodivosti v topologických materiáloch
Program DŠ
Fyzika kondenzovaných látok
Meno školiteľa/-ky
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., akademik US Slovenska
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Riešenie Diracovej rovnice pre časticu bez hmotnosti našiel v roku 1929 Hermann Weyl. Skupina, ktorú vedie Zahid Hasan na Princetonskej univerzite našla dôkazy, že takáto kvázičastica - Weylov fermión existuje ako kolektívna excitácia elektrónov v polokove TaAs (Xu, S. Y. et al., Science 349, (2015), 613). Weylove polokovy majú unikátne topologické vlastnosti, vďaka ktorým by mohli nájsť svoje využitie pri vývoji vysokorýchlostných elektronických obvodov a kvantových počítačov. Nedávno sa objavili správy, že v mezoskopickom spoji (mikrokontakte) medzi strieborným hrotom a monokryštálom TaAs je možné indukovať supravodivosť. Hovoríme o hrotom indukovanej supravodivosti vo Weylových polokovoch. Navyše sa ukazuje, že v mikrokontaktoch na TaAs supravodivosť koexistuje so spinovou polarizáciou a že by teda tieto materiály mohli byť zaujímavé aj pre aplikácie v spintronike. Overíme možnú mezoskopickú supravodivosť a jej charakter v príbuzných weylovských systémoch pomocou mikrokontaktovej a tunelovej spektroskopie. Súčasťou práce bude aj rozvoj metódy mikrokontaktovej spektrosckopie pri veľmi nízkych teplotách.