Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Názov témy
Vplyv rôznych interakčných partnerov na amyloidnú agregáciu proteínov
Program DŠ
Biofyzika
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Amyloidné ochorenia tvoria skupinu viac ako 50 nevyliečiteľných chorôb, ktorých patologickým prejavom je prítomnosť depozitov obsahujúcich proteínové amyloidné fibrily v rôznych tkanivách a orgánoch. Tvorba amyloidných agregátov je dôsledkom transformácie natívnej štruktúry proteínu do nenatívnych foriem a ich následnou polymerizáciou do amyloidných fibríl. Hlavným cieľom dizertačnej práce je štúdium tvorby a morfológie amyloidných agregátov Aβ peptidov, inzulínu a lyzozýmu, ktoré majú súvis s Alzheimerovou chorobou, diabetes mellitus a lyzozýmovou amyloidózou. Budeme sledovať ako rôzne látky (ióny, malé molekuly, nanočastice, poly/peptidy) ovplyvňujú tvorbu amyloidných fibríl vyššie spomenutých proteínov s cieľom nájsť potenciálne liečivá amyloidných ochorení. Využívať sa budú rôzne biofyzikálne metódy, hlavne spektroskopické a kalorimetrické techniky, atómová silová mikroskopia (AFM) a elektroforetické metódy.