Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Názov témy
Vplyv rôznych interakčných partnerov na amyloidnú agregáciu proteínov
Program DŠ
Biofyzika
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Amyloidné ochorenia tvoria skupinu viac ako 50 nevyliečiteľných chorôb, ktorých patologickým prejavom je prítomnosť depozitov obsahujúcich proteínové amyloidné fibrily v rôznych tkanivách a orgánoch. Tvorba amyloidných agregátov je dôsledkom transformácie natívnej štruktúry proteínu do nenatívnych foriem a ich následnou polymerizáciou do amyloidných fibríl. Hlavným cieľom dizertačnej práce je štúdium tvorby a morfológie amyloidných agregátov Aβ peptidov, inzulínu a lyzozýmu, ktoré majú súvis s Alzheimerovou chorobou, diabetes mellitus a lyzozýmovou amyloidózou. Budeme sledovať ako rôzne látky (ióny, malé molekuly, nanočastice, poly/peptidy) ovplyvňujú tvorbu amyloidných fibríl vyššie spomenutých proteínov s cieľom nájsť potenciálne liečivá amyloidných ochorení. Využívať sa budú rôzne biofyzikálne metódy, hlavne spektroskopické a kalorimetrické techniky, atómová silová mikroskopia (AFM) a elektroforetické metódy.