Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV

Názov témy
Kauzálna analýza zložitých časových radov
Program DŠ
Aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Anna Krakovská, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Téma sa týka kauzálnej analýzy zložitých signálov a časových radov. Dôraz je na vývoji metodológie kauzálnej detekcie, zohľadňujúcej charakter skúmaných procesov (stochastické, fraktálne, deterministické dynamické systémy, kombinované). Potenciálnou aplikačnou oblasťou sú mnohokanálové elektroencefalografické záznamy z ľudského mozgu, ale aj ďalšie reálne problémy hľadania príčinných vzťahov z nameraných časových radov. Téma je vhodná pre absolventov so záujmom o tvorivé rozvíjanie príslušných matematických metód. Ďalšou požiadavkou sú znalosť odbornej angličtiny a skúsenosti s tvorbou a testovaním softvéru v prostredí MatLab. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti teórie dynamických systémov, vrátane teórie chaosu a fraktálov a čiastočne aj z biomeraní, štatistiky, analýzy časových radov, teórie informácie a oblasti matematickej optimalizácie.