Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Názov témy
Transformácia a transmutácia intimity a jej vzťah ku kapacite pre zdravý sex.
Program DŠ
sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
V kontexte sociologických fenoménov vynárajúcej sa dospelosti (Arnett, 2004), druhého demografického prechodu ((Lesthaeghe, 2010, van de Kaa, 1999) ako aj konceptualizácie ohnísk hraničnosti (liminality hotspots - Stenner a Clinchová, 2013), nového tribalizmu, nomádstva a zmeny sociálnej štrukturácie (Maffesoli), ako aj zmeny komunikačných paradigiem smerom k digitálnym nástrojom komunikácie a novým sociálnym sieťam je v centre výskumného záujmu tohto projektu spoznanie prediktívnych a príčinných vzťahov medzi na jednej strane procesmi sprevádzajúcimi súčasný vývoj ľudskej intimity (jej formálnu aj obsahovú zmenu) a na druhej strane individuálnymi trajektóriami vývinu sexuálnej kariéry smerom k tzv. zdravému sexu (ako individuálnemu experienciálnemu pandantu štatistického ukazovateľa sexuálneho zdravia).