Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Využitie organických materiálov na zlepšenie vodného režimu pôd
Program DŠ
Vodohospodárske inžinierstvo, odbor Stavebníctvo
Meno školiteľa/-ky
Ing. Justína Vitková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Narastajúce množstvo extrémnych meteorologických udalostí (sucho, povodne) a klimatická zmena ovplyvňujú štruktúru poľnohospodárskych pôd na Slovensku, a tým dochádza aj k zmene ich vodného režimu. Práca sa bude preto venovať zlepšeniu vodného režimu rôznych druhov pôd pomocou organických materiálov (maštaľný hnoj, biouhlie,..). Základný výskum bude prebiehať v laboratórnych podmienkach, kde na vzorkách pôd obohatených o organický materiál budú robené merania hydrofyzikálnych vlastností pôdy. Výsledky budú následne verifikované v poľných podmienkach, pričom budú vytvorené odporúčania na zlepšenie vodného režimu pre skúmané druhy pôd.