Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Sociálna zraniteľnosť voči riziku povodne a jeho vnímanie zo strany verejnosti vo vybraných lokalitách Slovenska
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Neoddeliteľnou súčasťou integrovaného manažmentu povodňového rizika sú stratégie redukcie zraniteľnosti spoločnosti a zvyšovania jej schopnosti vyrovnať sa s negatívnymi následkami povodní. Kľúčovú úlohu v tomto smere zohráva percepcia a celkové povedomie obyvateľov o riziku povodne (povodňová hrozba) v oblasti, v ktorej žijú. V slovenských podmienkach však nie je týmto základným konceptom (percepcia, povedomie), ako aj hodnoteniu samotnej zraniteľnosti obyvateľov voči riziku povodne, venovaná dostatočná pozornosť. Príčiny sú rôzne od stále prevládajúcej tradície uplatňovania skôr inžinierskeho prístupu v oblasti manažmentu povodňového rizika, až po nedostatok relevantných dát a spôsobov začlenenia rôznych názorov do procesu redukcie povodňového rizika. Cieľom dizertačnej práce je analyzovať rozdiely vo vnímaní povodňovej hrozby medzi rôznymi skupinami obyvateľov, identifikovať základné faktory, ktoré vplývajú na povedomie obyvateľov a ovplyvňujú vnímanie rizika povodne, vyhodnotiť úlohu percepcie povodňového ohrozenia v oblasti zvýšenia schopnosti obyvateľstva vyrovnať sa s negatívnymi dôsledkami povodní a v konečnom dôsledku predstaviť možnosti komplexného hodnotenia zraniteľnosti obyvateľov voči tejto prírodnej hrozbe. Výskum sa bude opierať o podrobnejšie údaje získané prostredníctvom terénneho výskumu (rozhovory, dotazníkový prieskum) vo vybraných lokalitách s potenciálnym výskytom povodňového ohrozenia, ako aj o kognitívne mapovanie priestoru.