Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Odraz kvartérnych tektonických pohybov vo fluviálnych systémoch Západných Karpát
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Roberta Prokešová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Výskum mladých tektonických procesov v ostatných rokoch významne profituje aj s výsledkov získaných štúdiom vývoja fluviálnych systémov a fluviálne modelovaného georeliéfu. Použitie metód založených na analýze digitálnych modelov reliéfu (vrátane DMR s vysoký rozlíšením získaným laserovým skenovaním) a ďalších DPZ údajov umožňuje efektívnu extrakciu údajov pre numerické a štatistické analýzy. Vývoj na poli numerického modelovania a izotopového datovania prináša nové možnosti kvantitatívneho hodnotenia procesov, ktoré možno následne zužitkovať pri štúdiu neotektonického vývoja ako aj vývoja fluviálnych systémov. Cieľom práce bude analýza fluviálne modelovaného georeliéfu a fluviálneho systému vybranej oblasti Západných Karpát s dôrazom na identifikáciu a hodnotenie tektonicky podmienených zmien. Doktorand v práci využije multizdrojové dáta (DMR rôzneho rozlíšenia, DPZ, historické mapovanie) pre extrakciu potrebných údajov, ktoré bude následne analyzovať a interpretovať v súlade dostupnými geologickými a geofyzikálnymi údajmi a terénnymi pozorovaniami. Podľa možností (v súlade s možnosťami projektového krytia výskumu) študent aplikuje aj vybrané laboratórne metódy (izotopové datovanie, sedimentologické analýzy a podobne), ktoré umožnia kvantifikáciu procesov a datovanie vývojových fáz.