Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Odraz kvartérnych tektonických pohybov vo fluviálnych systémoch Západných Karpát
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Roberta Prokešová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Výskum mladých tektonických procesov v ostatných rokoch významne profituje aj s výsledkov získaných štúdiom vývoja fluviálnych systémov a fluviálne modelovaného georeliéfu. Použitie metód založených na analýze digitálnych modelov reliéfu (vrátane DMR s vysoký rozlíšením získaným laserovým skenovaním) a ďalších DPZ údajov umožňuje efektívnu extrakciu údajov pre numerické a štatistické analýzy. Vývoj na poli numerického modelovania a izotopového datovania prináša nové možnosti kvantitatívneho hodnotenia procesov, ktoré možno následne zužitkovať pri štúdiu neotektonického vývoja ako aj vývoja fluviálnych systémov. Cieľom práce bude analýza fluviálne modelovaného georeliéfu a fluviálneho systému vybranej oblasti Západných Karpát s dôrazom na identifikáciu a hodnotenie tektonicky podmienených zmien. Doktorand v práci využije multizdrojové dáta (DMR rôzneho rozlíšenia, DPZ, historické mapovanie) pre extrakciu potrebných údajov, ktoré bude následne analyzovať a interpretovať v súlade dostupnými geologickými a geofyzikálnymi údajmi a terénnymi pozorovaniami. Podľa možností (v súlade s možnosťami projektového krytia výskumu) študent aplikuje aj vybrané laboratórne metódy (izotopové datovanie, sedimentologické analýzy a podobne), ktoré umožnia kvantifikáciu procesov a datovanie vývojových fáz.