Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Fenomén Svätojakubskej cesty: geografická analýza
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Vladimír Székely, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Svätojakubská cesta je najvýznamnejšou pútnickou cestou Európy. Putovanie do Santiaga de Compostela (Španielsko) je fenomén, v ktorom priestorovo diferencovaný vzťah koexistujúcich prvkov sakrálnej a profánnej povahy je dynamický a odráža zmeny vo fungovaní spoločnosti. Cieľom dizertačnej práce, ktorá bude vychádzať z teoreticko-metodologických základov religióznej geografie a geografie pútnického cestovného ruchu bude komparatívna analýza vplyvu súčasnej renesancie pútnictva na priestorové zmeny Svätojakubskou cestou dotknutých teritórií vybraných štátov Európy v kontexte sakrálno-profánnej dichotómie. Komparatívna analýza bude inšpiráciou pre registráciu prvotných priestorových sociálno-ekonomických zmien v lokalitách a regiónoch Slovenska, cez ktoré Svätojakubská cesta prechádza, ako aj pre následné vypracovanie predpokladaných scenárov priestorovej transformácie dotknutých území. Predpokladá sa, že na sekundárny výskum (kritické zhodnotenie literatúry a relevantných rozvojových dokumentov) a priestorovo-analytickú prácu s existujúcimi štatistickými údajmi nadviaže práca v teréne s využitím metód kvalitatívnej geografie.