Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Vývoj a implementácia relativistických metód na predpoveď elektrónových spektier000
Program DŠ
anorganická chémia
Meno školiteľa/-ky
Dr. Oľga Malkin, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hlavným cieľom dizertačnej práce je vývoj nových relativistických metód pre výpočet spektroskopických parametrov diamagnetických ako aj paramagnetických systémov, nasledovaný efektívnou implementáciou do programu ReSpect (www.respectprogram.org). Toto vyžaduje zručnosti z relativistickej kvantovej fyziky ako aj z výpočtovej náuky. Voliteľným cieľom práce je aplikácia novo vyvinutých metód na relevantných systémoch v úzkej spolupráci s našimi zahraničnými partnermi z Nemecka, Nórska, Francúzska, Rakúska či Českej Republiky.