Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Scenáre budúceho využitia krajiny v Európe
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Róbert Pazúr, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Rovnako ako v minulosti, budúci vývoj krajiny v Európe sa adaptuje súčasným prírodným a spoločenským výzvam (klimatické zmeny, urbanizácia, demografické trendy). Cieľom DDP je vytvoriť scenáre budúceho vývoja krajiny v Európe zhodnotením prírodných a socioekonomických údajov. Hlavnými dátovými zdrojmi sú dáta o krajinnej pokrývke, dáta o prírodných pomeroch a štatistické údaje Eurostat. Úspešný kandidát by mal mať pokročilé znalosti angličtiny a záujem o modelovanie zmien využitia krajiny a objavovanie príčin existencie procesov formujúcich využívanie krajiny. Táto DDP ponúka jedinečné možnosti zapojiť sa do prebiehajúcich medzinárodných projektov.