Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Astronomický ústav SAV

Názov témy
Jemné efekty družicových svetelných kriviek zákrytových dvojhviezd
Program DŠ
Klasické dvojhviezdy a viacnásobné sústavy
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Theodor Pribulla, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Zameranie práce: Vysoko presné svetelné krivky zákrytových dvojhviezd získaných družicovými prehliadkami oblohy (CoRoT, KEPLER, Integral OMC, MOST, BRITE atď.) obsahujú veľké množstvo informácií. Medzi najzaujímavejšie jemné efekty patrí tzv. Doppler beaming, ktorý spôsobuje zmeny pozorovaného toku na úrovni 1-2 promile a umožňuje z fotometrie určiť spektroskopické elementy dráhy. Rotačný beaming, ktorý je analógom Rossiter-McLaughlinovho efektu, ovplyvňuje svetelnú krivku počas zákrytov a dáva nám informácie o rotačnej rýchlosti zložiek a orientácií ich osí. Vysoko presné svetelné krivky však umožňujú zistiť aj sploštenie zložiek (elipticitu).Tesné dvojhviezdy s excentrickou dráhou často vykazujú slapovo vyvolané pulzácie. Zaujímavé sú aj zákrytové dvojhviezdy s rýchlo pulzujúcou zložkou (δ Scuti), kde vysoko presná fotometria umožňuje zistiť veľké množstvo módov a študovať vnútornú štruktúru hviezd. Vysoká presnosť družicových svetelných kriviek však kladie veľké nároky na presnosť modelovania a syntézu teoretických kriviek. Systematické rozdiely modelových a pozorovaných svetelných kriviek pritom poukazujú na ďalšie neznáme efekty alebo nepresnosť modelovania (napríklad gravitačné alebo reflexný efekt).

Cieľ práce: Zahrnutie jemných efektov svetelných kriviek (Doppler beaming, pulzácie) a spresnenie modelovania reflexného efektu (najmä pri zákrytových sdB+M dvojhviezdach) a okrajového stemnenia do už existujúceho programu ROCHE (pozri Pribulla et al., 2011, A&A 528, 21). Analýza vysokopresných svetelných kriviek vybraných objektov.

Požiadavky: znalosť angličtiny – dobrá znalosť základov programovania - schopnosť samostatného štúdia literatúry.

Pracovisko: Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Ďalšie informácie:
https://www.astro.sk/l3_sk.php?p3=phd#konkurz