Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Štruktúra a dynamika oligomérov a polymérov v objemových stavoch a mezoškálovej limitácii anorganických matríc.
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Josef Bartoš, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Kombinované experimentálne vyšetrovanie série vybratých modelových oligomérnych a polymérnych systémov na báze poly(dimetylsiloxán)u (PDMS) a poly(izoprén)u (PIP) v objemovom stave a v rôznych objemovo-limitovaných tzv. uväznených stavoch niekoľkých typov anorganických matríc pomocou e x t e r n ý ch prób tj. molekulovej spinovej sondy a kvázi-atomickej sondy za použitia elektrónovej spinovej rezonancie (ESR) resp. pozitrónovej anihilačnej spektroskópie (PALS).
V systematických štrukturálnych a dynamických štúdiách sa bude adresovať vplyv rôznych molekulových parametrov polárnych PDMS a apolárnych PIP systémov v relácii s príslušnými fázovými charakteristikami týchto organických médií a geometrickými a chemickými parametrami anorganických matríc. Získané výsledky budú konfrontované s experimentálnymi dátami z relevantných i n t e r n ý c h štrukturálnych a dynamických techník, ako sú diferenčná skaningová kalorimetria (DSC), statický a dynamický neutrónový rozptyl (NS) a širokopásmová dielektrická spektroskópia (BDS) získanými z úzkych spoluprác s relevantnými zahraničnými partnermi v rámci European Soft Matter Infrastructure (EUSMI) programu s finálnym cieľom odhaliť charakterizačný potenciál použitých e x t e r n ý c h próbovacích techník pre oligomérne a polymérne systémy rôzneho typu.