Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov.
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce zahŕňa prípravu polyamidov polyadíciou diamínov s nenasýtenými butyrolaktónmi, ktoré je možné získať z biomasy. Pripravené polyamidy obsahujú hydroxylové skupiny, ktoré je možné následne využiť na ďalšiu funkcionalizáciu. Pripravia sa polyamidy s rôznymi diamínmi resp. polyamínmi. Následne sa funkčné skupiny na polymérnom reťazci využijú na funkcionalizáciu smerujúcu k naviazaniu bioaktívnych látok alebo očkovanie vinylovými polymérmi alebo polyestermi. Štúdium katalyzovanej cyklizácie amidových skupín bude taktiež predmetom štúdia v rámci dizertačnej práce. Taktiež sa bude študovať príprava polyamidov polykondenzáciou diamínov s 2,5-furándikarboxylovou kyselinou, ktorú je taktiež možné získať z obnoviteľných zdrojov. Súčasťou práce bude i charakterizácia polymérov pomocou chromatografických metód a NMR.