Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov.
Program DŠ
Organická chémia, Fyzikálna chémia, Technológia polymérnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce zahŕňa prípravu polyamidov polyadičnými a polykondenzačnými reakciami medzi obnoviteľnými monomérmi, ako sú rôzne diamíny, nenasýtené butyrolaktóny, a bifunčné deriváty furánu. Následne sa budú študovať vlastnosti pripravených polymérov. Pripravené funkčné polyamidy obsahujúce hydroxylové skupiny je možné následne využiť na ďalšiu funkcionalizáciu. Funkčné skupiny na polymérnom reťazci sa využijú na funkcionalizáciu smerujúcu k naviazaniu bioaktívnych látok alebo očkovanie vinylovými polymérmi alebo polyestermi Taktiež sa bude študovať možnosť prípravy polymérov s tvárovou pamäťou, polymérov reagujúcich na vonkajšie podnety, nanovlákenných materiálov pripravených elektrospiningom polyamidov s možnosťou ich využitia pre naviazanie rôznych aktívnych látok, prípravy sieťovaných polymérov ako aj vitrimérov. Štúdium katalyzovanej cyklizácie hydroxy amidových skupín bude taktiež predmetom štúdia v rámci dizertačnej práce. Súčasťou práce bude i charakterizácia polymérov pomocou chromatografických metód a NMR.