Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Syntéza nových typov polymérov obsahujúcich katecholové skupiny pre modifikáciu implantovateľných materiálov
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Implantovateľné materiály, ako napríklad biosenzory, kardiovaskulárne stenty, systémy pre tkanivové inžinierstvo, kĺbové a zubné náhrady a iné, vyžadujú presné nastavenie povrchových vlastností. Jednou z možností dosiahnutia tých požiadaviek je povrchová modifikácia implatovateľných materiálov použitím polymérov zlepšujúcich biokompatibilitu povrchu, špecifickú adhéziu a rast buniek, prípadne antibakteriálne vlastnosti. Predkladaná téma dizertačnej práce je zameraná na syntézu poly(2-oxazolínov) ako polymérov štruktúrne podobných peptidom obsahujúcich katecholovú jednotku zabezpečujúcu bioadhezívne vlastnosti. Táto práca bude zahŕňať syntézu katecholových iniciátorov s chránenými fenolickými skupinami, syntézu 2-oxazolínov obsahujúcich katecholovú jednotku, živú katiónovú polymerizáciu 2-oxazolínov ako aj fyzikálnu a biologickú charakterizáciu pripravených polymérov.