Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Edukačné púšte na slovenskom vidieku: identifikácia a mapovanie
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Kristína Bilková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce je zameraná na priestorový rozmer zhodnotenia prístupu k základnému vzdelaniu na území slovenského vidieka. Úlohou samosprávy by malo byť zabezpečiť základnú služobnú vybavenosť, ku ktorej školstvo patrí. V platnej legislatíve je zavedená povinná školská dochádza pre žiakov, avšak samosprávy nemajú povinnosť takúto dochádzku zabezpečiť. Téma dizertačnej práce je v tejto súvislosti sústredená na lokality s menej priaznivou dostupnosť školských zariadení. Takáto limitovaná dostupnosť daných zariadení je znevýhodňujúca a žiaci musia za povinnou školskou dochádzkou povinne dochádzať. Takéto lokality podľa zvolených kritérií možno označiť za edukačné (vzdelávacie) púšte. Dizertačná práca vychádza z analýzy dopadov zmien v rozmiestnení základných škôl na fungovanie komunít na slovenskom vidieku. Úlohou doktoranda je hľadanie odpovedí na nasledujúce výskumné otázky: Aký charakter má sieť základných škôl na slovenskom vidieku? Kde a aké sú spádové regióny základných škôl na slovenskom vidieku? Kde sa nachádzajú edukačné púšte na území Slovenska a kto v nich žije? Aké sú percepcie obyvateľov žijúcich v edukačných púšťach? Aký je potenciál rozvoja základného školstva v edukačných púšťach? Aké sú marketingové stratégie samospráv a ako ich implementovať do rozvoja základného školstva na slovenskom vidieku?