Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Hybridné biokompatibilné polymérne materiály s biodegradovateľnými a termosenzitívnymi vlastnosťami
Program DŠ
Fyzikálna chémia, Technológia polymérnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Implantovateľné materiály, ako napríklad biosenzory, kardiovaskulárne stenty, systémy pre tkanivové inžinierstvo, kĺbové a zubné náhrady a iné, vyžadujú presné nastavenie povrchových vlastností. Jednou z možností dosiahnutia tých požiadaviek je povrchová modifikácia implatovateľných materiálov použitím polymérov zlepšujúcich biokompatibilitu povrchu, špecifickú adhéziu a rast buniek, prípadne antibakteriálne vlastnosti. Predkladaná téma dizertačnej práce je zameraná na syntézu poly(2-oxazolínov) ako polymérov štruktúrne podobných peptidom obsahujúcich katecholovú jednotku zabezpečujúcu bioadhezívne vlastnosti. Táto práca bude zahŕňať syntézu katecholových iniciátorov s chránenými fenolickými skupinami, syntézu 2-oxazolínov obsahujúcich katecholovú jednotku, živú katiónovú polymerizáciu 2-oxazolínov, prípravu hydrgélov ako aj fyzikálnu a biologickú charakterizáciu pripravených polymérov.