Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Surfaktanty na báze katiónových poly(2-oxazolínov) pre modifikáciu vrstevnatých silikátov .
Program DŠ
Fyzikálna chémia, Technológia polymérnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Polyméry nesúce vo svojej štruktúre permanentný kladný alebo záporný náboj predstavujú základné stavebné bloky pre materiály a biomateriály využívajúce sa v rôznych (bio)aplikáciách. Cieľom navrhovanej témy je využite katiónových poly(2-oxazolínov) na prípravu biokompatibilných a netoxických organoplnív na báze vrstevnatých silikátov, napríklad montmorillonitov. Výhodou tohto typu poly(2-oxazolínov) je ich excelentná biokompatibilita a nízka úroveň cytotoxicity v spojení s možnosťou ich transformácie na katiónové polyméry využitím kontrolovanej hydrolýzy. V priebehu riešenia uvedenej témy bude pozornosť zameraná na prípravu katiónových poly(2-oxazolínov) s rôznou hustotou náboja a s rôzne hydrofóbnymi substituentami.