Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Kinetika a mechanizmus radikálovej polymerizácie vo vodnej fáze
Program DŠ
Makromolekulová chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Igor Lacík, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Poznanie kinetických parametrov radikálovej polymerizácie je úplne zásadné pre návrh a realizáciu priemyslovo významných procesov vedúcich k materiálom, ktoré nachádzajú široké uplatnenie v našom každodennom živote. Hlavnou metódou využívanou pri štúdiu kinetiky radikálovej polymerizácie je tzv. pulzná laserová polymerizácia kombinovaná s gélovou permeačnou chromatografiou (PLP-SEC). Náš tím patrí v PLP-SEC ku svetovej špičke; naše výsledky publikujeme v kvalitných časopisoch spoločne so spolupracovníkmi z univerzít v Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku a Kanade. Dôležitosť našich dát pre priemyselné aplikácie ilustruje fakt, že náš výskum už veľa rokov financuje najväčšia svetová chemická spoločnost, firma BASF.

Nedávno sme sa podieľali na postulácii nového mechanizmu polymerizácie vo vodnom prostredí. Vstúpili sme tak do oblasti, ktorá je, napriek silnému významu vody ako polymerizačného média, málo preskúmaná. Ukazuje sa, že interakcie monomér-voda môžu mať zásadný vplyv na polymerizačný proces. Hlavnou úlohou doktoranda/doktorandky bude pomocou techniky PLP-SEC preskúmať mieru tohoto vplyvu pre rôzne typy monomérov, stanovenie rýchlostí polymerizácie, mólovej hmotnosti vzniknutých polymérov a, v spolupráci so zahraničnými pracoviskami, modelovanie polymerizačného procesu.

Táto interdisciplinárna téma na rozhraní fyzikálnej a makromolekulovej chémie je najviac vhodná pre absolventov práve týchto oborov. Vítané sú však aj přihlášky od vysokomotivovaných absolventov príbuzných odborov. Vzhľadom k významným medzinárodným kontaktom nášho tímu je potrebné, aby uchádzač(ka) uchazeč(ka) ovládal(a) anglický jazyk na potrebnej úrovni.