Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Syntéza a funkcionalizácia polyesterov.
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Martin Danko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Téma je zameraná na polymérnu organickú syntézu. Predovšetkým sa bude jednať o kontrolované polymerizácie katalyzované organo-kovovými alebo organickými katalyzátormi vyžadujúce inertnú atmosféru. Iniciátormi môžu byť nízkomolekulové alebo polymérne (multi)hydroxidy a amíny. Produktom budú biodegradovateľné polyestery vhodné na post-funkcionalizáciu organickými reakciami na hlavnom reťazci alebo na koncových skupinách podľa výberu monoméru. Na analýzu priebehu reakcií a polymerizácií, na účinnosť iniciácie ako aj na štruktúrnu charakteristiku produktov bude využívaná najmä NMR, FTIR a MALDI spektroskopia, Príkladom syntézy polyesterov môže byť polymerizácia s otvorením kruhu metylén-butyrolaktónov (monoméry z obnoviteľných zdrojov) a kaprolaktónu a následná funkcionalizácia dvojitej väzby s cieľom produkcie epoxy skupín alebo tiolénová foto-reakcia pozdĺž polyesterového reťazca. Reakcia s multikarboxylovou kyselinou (t.j. n>2, napr. citrónovou, jablčnou, jantárovou) vedie k tvorbe beta-hydroxyesterových sietí, ktoré v prítomnosti katalyzátora majú topológiu asociačno-reverzibilnej siete.