Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Použitie leteckých a satelitných snímok na dynamickú analýzu vegetácie v riečnej krajine
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Miloš Rusnák, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce je spracovanie a analýza leteckých a satelitných snímok na hodnotenie vzájomných väzieb medzi morfologickými zmenami v koryte a nastupujúcou vegetáciou. Vegetačné indexy spolu s fyziognomickými znakmi vegetácie sú relevantné aj na identifikáciu a hodnotenie ripariálnej zóny a identifikáciu biogeomorfologických interakciíí v koryte. Cieľom DDP bude analyzovať, vyhodnotiť a testovať vhodnosť použitia vegetačných indexov uvádzaných v literatúre spolu s fyziognomickými znakmi vegetácie v procese identifikácie a hodnotenia vybraných ripariálnych zón na Slovensku aplikáciou údajov DPZ.