Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Použitie optických a radarových satelitných snímok pre dynamickú analýzu biogeomorfologických interakcií v riečnej krajine
Program DŠ
Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Miloš Rusnák, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce je spracovanie a analýza satelitných snímok pre hodnotenie vzájomných väzieb medzi morfologickými zmenami v koryte a nastupujúcou vegetáciou. Vegetačné indexy spolu s fyziognomickými znakmi vegetácie sú relevantné aj pre identifikáciu a hodnotenie ripariálnej zóny a identifikáciu biogeomorfologických interakciíí v koryte. Cieľom DDP bude analyzovať, vyhodnotiť a testovať vhodnosť použitia vegetačných indexov uvádzaných v literatúre spolu s fyziognomickými znakmi vegetácie v procese identifikácie a hodnotenia vybraných ripariálnych zón na Slovensku aplikáciou satelitných údajov DPZ.