Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Mapovanie dlhodobých zmien krajiny na rozsiahlých územiach kombináciou historických máp a satelitných údajov
Program DŠ
Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Róbert Pazúr, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Údaje ako letecké snímky a topografické mapy sú dostupné skoro od začiatku 20tého storočia. Cieľom tejto dizertačnej práce je využiť súčasný technologický vývoj v spracovaní obrazu a diaľkovom prieskume Zeme na mapovanie historického vývoja krajiny pre rozsiahle územia. Ako historické údaje budú využité topografické mapy, letecké snímky a satelitné údaje Corona, Landsat, a Sentinel. Spracovanie týchto údajov a mapovanie využitia krajiny je v súčasnosti náročne na čas a ľudské zdroje. Perspektívnym riešením je využitie súčasného vývoja v klasifikácií obrazu (napr. Keras, Tensorflow), objektovo orientovanej klasifikácii a klasifikácií pomocou neurálnych sieti. Definovaním vhodných trénovacích množín môžu tieto prístupy výrazne prispieť ku urýchleniu klasifikácie historických zmien krajiny na rozsiahlych územiach. Úspešný kandidát by mal mať pokročilé znalosti angličtiny a záujem o priestorovú analýzu, diaľkový prieskum Zeme a spracovanie dát. Táto DDP ponúka jedinečné možnosti zapojiť sa do prebiehajúcich medzinárodných projektov.