Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv dlhodobej expozície chemickej zmesi pesticídov, kontaminantov a potravinových prísad v nízkych dávkach na vznik neurovývinových porúch: experimentálny prístup simulácie rizík v reálnom živote
Program DŠ
Farmakologia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Mojmír Mach, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Farmaceutická fakulta UK
Stručná anotácia
V reálnom živote môžu zmesi xenobiotík viesť ku „kokteilovému“ efektu. Štúdie ukázali, že tieto zmesi môžu viesť nielen k predvídateľným aditívnym účinkom, ale aj k nepredvídateľným synergickým alebo antagonistickým účinkom. Od skorého vnútromaternicového vývinu až po starnutie je jedinec nepretržite vystavený chemikáliám s priaznivými alebo škodlivými účinkami v závislosti od dávok, okien expozície a kombinácií. Mnohé z týchto expozícií sa považujú za rizikové faktory závažných chorôb. Tieto pozorovania poukazujú na potrebu použitia vylepšených modelov hodnotenia bezpečnosti, ako je aj scenár simulácie rizika v reálnom živote (RLRS). Cieľom PhD. štúdia bude poskytnúť vyhodnotenie pre- a postnatálnych účinkov zmesi chemikálií zo skupiny pesticídov a potravinových aditív.