Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Konektivita krajiny a využitie krajiny: identifikácia interakcií človek-príroda
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Róbert Pazúr, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Strata ekologickej konektivity v podmienkach zvýšenej fragmentácie krajiny ovládanej človekom ohrozuje dlhodobé pretrvávanie mnohých živočíšsnych druhov. Severné Karpaty sú európskym ohniskom prirodzenej divočiny, ktoré sú domovom aj tzv. dáždnikových druhov, ako napr. medveďa hnedého alebo zubra európskeho. Rozvoj infraštruktúry alebo osídlenia, využívanie prírodných a poloprírodných územi, prejavy klimatickej zmeny vystavujú poľnohospodársku a lesnú krajinu vrátane jej „divokých“ človekom nedotknutých častí neustálemu tlaku a vedú k strate ekologickej konektivity a fragmentácii územia. Cieľom tejto doktorandskej práce je zhodnotiť ekologickú konektivitu a jej zmeny na základe údajov GPS telemetrie a diaľkového prieskumu Zeme. Úspešný kandidát bude integrovať telemetrické údaje o pohybe rôznych druhov cicavcov (medveď, rys, zubor), snímky diaľkového prieskumu Zeme a poznatky zainteresovaných strán do výkonného, priestorovo explicitného hodnotenia konektivity. Táto doktorandská pozícia ponúka možnosť zapojiť sa do medzinárodných výskumných projektov. Dobrá znalosť slovenského jazyka je výhodou.