Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Pokročilé polymérne materiály na báze termoplastického škrobu
Program DŠ
Fyzikálna chémia, technológia polymérnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Katarína Mosnáčková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Cieľom práce bude príprava a charakterizácia nových plne biodegradovateľných polymérnych zmesí na báze termoplastického škrobu (TPS), PLA a polymérov z rady poly(hydroxyalkanoátov)- biogeradovateľných polyesterov z obnoviteľných zdrojov. Vzhľadom na obsah, TPS bude vystupovať jednak ako disperzná zložka v matrici iného biodegradovateľného polyméru alebo jeho zmesi, ale taktiež ako kontinuálna fáza. Podstatou projektu je modifikácia natívneho škrobu prostredníctvom cieľnej aditivácie, esterifikácie, očkovania a plastifikácie za účelom dosiahnutia požadovaných fyzikálnych vlastností a zlepšenie stability fyzikálnych a chemických vlastností konečného materiálu. Modifikovaný škrob sa ztermoplastifikuje v prítomnosti rôznych zmäkčovadiel, s hlavným cieľom optimalizovať zloženie TPS ako aj postup prípravy pre dosiahnutie vyššej pevnosti a odolnosti voči vlhkosti. Pripravené materiály sa budú podrobne charakterizovať stanovením fyzikálnych vlastností (ťahové testy, DMTA, TGA, DSC) a využitím spektrálnych a optických metód (FTIR, UV-VIS, SEM), čo umožní objasniť vzťahy medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami viacfázových biodegradovateľných materiálov.