Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Komaparatívna analýza diverzity poľnohospodárskej krajiny s využitím objektovo-orientovanej klasifikácie
Program DŠ
Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Monika Kopecká, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
V súvislosti s meniacou sa Spoločnou poľnohospodárskou politikou krajín EÚ pribúdajú iniciatívy smerujúce k zvyšovaniu biodiverzity poľnohospodárskej krajiny vrátane zmien využívania krajiny spojeních so znižovaním veľkosti poľnohospodráskych parciel. Cieľom DDP bude analyzovať priestorovú štruktúru poľnohospodárskej krajiny na zvolených modelových územiach s využitím objektovo-orientovanej klasifikácie, zhodnotiť ju pomocou vybraných indikátorov diverzity a definovať optimálne trendy jej budúceho vývoja.