Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Hodnotenie diverzity poľnohospodárskej krajiny na báze satelitných údajov
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Monika Kopecká, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom DP bude vývoj klasifikačných metód zameraných na identifikáciu jednotlivých poľnohospodárskych plodín na báze satelitných údajov, analýza štruktúry poľnohospodárskych plodín a nepoľnohospodárskej vegetácie (remízky, medze, stromoradia) v rámci produkčných blokov na vybraných modelových územiach a zhodnotenie diverzity poľnohospodárskej krajiny v kontexte záväzkov vyplývajúcich zo Zelenej dohody