Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Názov témy
Paleoekologická rekonštrukcia klimatických oscilácií a environmentálnych zmien počas holocénu použitím subfosílnych pakomárov z jazerných sedimentov
Program DŠ
Paleontológia
Meno školiteľa/-ky
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Zatiaľ čo hlavné holocénne klimatické oscilácie a ich vplyv na biotu sú v západnej a severnej Európe dobre študované, ich účinky, načasovanie a vplyv na jazernú biotu sú v Západných a Východných Karpatoch značne nedostatočne preskúmané a kvantitatívne rekonštrukcie s použitím jazerných sedimentov sú v regióne extrémne zriedkavé. Cieľom doktorandskej práce bude analyzovať holocénne sedimenty z vysokohorských jazier Západných a Východných Karpát a identifikovať pozostatky subfosílnych pakomárov (Chironomidae), ktoré sú významnými paleoindikátormi zmien vodného prostredia. Na základe zmien v subfosílnych spoločenstvách sa očakáva kvantifikácia ekologických zmien, ako aj kvantitatívna rekonštrukcia teploty vzduchu počas najvýznamnejších oscilácií holocénu, akými boli udalosti 8,2 ky a 4,2 ky, stredoveké klimatické optimum či malá doba ľadová, a porovnať ich intenzitu a priebeh s ostatnými časťami Karpát a okolitými oblasťami.