Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Štrukturálne, funkčné a dynamické vlastnosti proteínových amyloidných štruktúr
Program DŠ
Biofyzika
Meno školiteľa/-ky
RNDr., Ing. Katarína Šipošová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Proteíny sú dôležité biologické makromolekuly, ktoré sú základom správneho fungovania buniek a organizmov. Porušenie homeostázy proteínov je bežnou črtou starnutia a ochorení, ktoré sú sprevádzané prítomnosťou abnormálnych agregátov proteínov v rôznych tkanivách. Existuje niekoľko hypotéz o tom, ako dochádza k tvorbe amyloidných štruktúr a porozumenie týmto procesom a pochopenie toho ako je možné ich ovplyvniť je nepochybne veľmi dôležité.
Doktorandská práca bude zameraná na potvrdenie, resp. vyvrátenie jednej zo všeobecne uznávaných hypotéz – že amyloidná agregácia proteínov je vyvolaná pôsobením oxidačného stresu. V rámci doktorandskej dizertačnej práce bude realizované štúdium štrukturálnych a funkčných dôsledkov interakcie proteínových/proteínových amyloidných štruktúr s rôznymi typmi látok, vrátane multifunkčných kompozitov. Druhým cieľom bude príprava multifunkčných kompozitov, ktoré sa budú dať využiť: i) ako perspektívne (biokompatibilné) nosiče na cielenú aplikáciu liečiva s riadeným uvoľňovaním a ii) v budúcich experimentoch na priame sledovanie anti-amyloidnej aktivity.