Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Predpoveď spektier kozmického žiarenia v okolí Zeme metódami strojového učenia
Program DŠ
Jadrová a subjadrová fyzika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Pavol Bobík, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Štúdium bude zamerané na moduláciu kozmického žiarenia v heliosfére, na predikciu jeho energetických spektier v najbližších rokoch v okolí Zeme. Spektrá kozmického žiarenia budú počítané numerickými (metóda SDE a metóda konečných rozdielov) a analytickými metódami (metóda AI) pre vytvorenie databáz možných výsledkov. Nasledujúcou časťou bude štúdium modulácie kozmického žiarenia v heliosfére technikami strojového učenia. Vyvíjané budú modely strojového učenia opisujúce prepojenie medzi meranými a simulovanými spektrami kozmického žiarenia a meranými parametrami v medzihviezdnom priestore ako je tlak slnečného vetra pdyn, zložky medziplanetárneho magnetického poľa By, Bz, Kp index, Dst index, index F10.6 atď.. Použité búdú spektrá z experimentov AMS-02 a PAMELA spolu s „Force field“ aproximáciou založenou prevažne na údajoch z neutrónových monitorov.