Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Názov témy
Nekalo súťažné konanie dohliadaných subjektov finančného trhu
Program DŠ
Obchodné právo
Meno školiteľa/-ky
Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Právnická fakulta UK
Stručná anotácia
Predmetom tejto témy je preskúmať nekalo súťažné konanie dohliadaných subjektov finančného trhu s ohľadom na porušenia zákonných povinností vyplývajúcich z rozhodnutí príslušných orgánov dohľadu nad finančným trhom. Vymedzenie pôsobnosti orgánov dohľadu nad finančným trhom z pohľadu nekalosúťažného konania. Vysporiadanie sa príslušných orgánov dohľadu nad finančným trhom s otázkou nekalosúťažného konania dohliadaných subjektov v konkrétnych prípadoch porušenia nekalosúťažného konania.