Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Fenomén šľachtického zberateľstva v prvej polovici 19. storočia. Kultúrno-historická analýza počiatkov muzeálnych aktivít na území Uhorska
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Doc. Peter Šoltés, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude skúmať fenomén zberateľstva prvej polovice 19. storočia na príklade zberateľskej činnosti vybranej osobnosti pôsobiacej od konca 18. do polovice 19. storočia. V skúmanom období sa po vzore západoeurópskej aristokracie i v uhorskom prostredí zintenzívnil záujem o antikvárne komodity, ktoré boli predmetom zberateľského záujmu motivovaného teritoriálno-stavovskou identitou a zemským patriotizmom. V službách aristokracie boli zamestnaní vzdelaní odborníci, ktorí disponovali potrebnou erudíciou a pre svojho zamestnávateľa zabezpečovali aj akvizíciu a katalogizáciu zbierok. V niektorých prípadoch mohli byť sami aktívnymi zberateľmi, ako to dokazuje prípadová štúdia grófa Františka Zichyho a v jeho službách pôsobiaceho Vavrinca Čaploviča. Za iné príklady spomeňme grófa Antona Aponnyiho a jeho kustóda Karola Antona Grubera či zberateľskú činnosť niektorých predstaviteľov rodu Pállfy, či Erdödy. Predmetom výskumu bude proces obchodovania s týmito komoditami, katalogizácie nadobudnutých zbierok (kníh, grafík, umeleckých predmetov), sociálnych sietí prepájajúcich obchodníkov, kustódov a zberateľov, ktorí tvorili etnicky a konfesionálne veľmi rôznorodú komunitu. Jazykové predpoklady: Ovládanie anglického, nemeckého jazyka. Znalosť ďalších svetových jazykov je výhodou.