Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Názov témy
Teoretické východiská a aplikačné úskalia uplatňovania zodpovednosti voči štatutárnym orgánom kapitálových obchodných spoločností
Program DŠ
30. právo
Meno školiteľa/-ky
Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Právnická fakulta UK
Stručná anotácia
Práca sa zameriava na identifikáciu fundamentálnych teoretických východísk právnej úpravy zodpovednosti štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností v Slovenskej republike a vybraných krajinách Európskej únie. Na takto vybudovanom teoretickom základe ďalej pomenúva a analyzuje aplikačné problémy skúmanej oblasti a navrhuje v rovine úvah de lege ferenda ich riešenia, ktoré by mali prispieť k ich eliminácii.