Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Asociácia medzi pohybovej (in)aktivitou, zápalom a črevným mikrobiómom u pacientov s a bez obezity
Program DŠ
vedy o športe
Meno školiteľa/-ky
doc. MUDr. Adela Penesová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Stručná anotácia
Obezita predstavuje obrovské riziko až 236 chronických neprenosných aj prenosných ochorení, ako je diabetes mellitus 2 typu (DM2), kardiovaskulárne a niektoré onkologické choroby (Minárik a spol. 2021). Nedávne štúdie ukazujú, že črevný mikrobióm je potenciálne obezitogénny faktor a prepája sa mechanizmami asociovanými s diétou, mikroflórou, pohybovou aktivitou a zápalom nízkeho stupňa. Cieľom práce je identifikovať interakcie medzi črevnou mikrobiotou, vybranými metabolickými parametrami a parametrami fyzickej zdatnosti u pacientov s a bez obezity.