Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Názov témy
Deformácia a lom komplexných koncentrovaných zliatin pre vodíkové aplikácie
Program DŠ
Strojárske technológie a materiály
Meno školiteľa/-ky
Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Strojnícka fakulta STU
Stručná anotácia
Vodík je kľúčovou prioritou európskej stratégie pre čistú energiu. Kovové materiály predstavujú základný pilier očakávaných technických riešení a inovácií vo výrobe, skladovaní, distribúcii a konečnom použití vodíka. Dizertačná práca bude zameraná na skúmanie deformačného správania komplexných koncentrovaných zliatin (CCA) na báze Co-Cr-Fe-Ni vyvíjaných pre vodíkové aplikácie. Doktorand/doktorandka bude skúmať deformačné správanie CCA v priebehu tvárnenia a mechanického namáhania v ťahu, tlaku a ohybe. Experimentálne stanoví závislosti medzi teplotou tvárnenia, rýchlosťou deformácie, lokálnymi deformáciami a deformačnými napätiami.Pomocou metódy konečných prvkov a programu ANSYS bude simulovať deformačné správanie skúmaných CCA, určí kritické lokálne napätia a kritické lokálne deformácie potrebné na iniciáciu a šírenie trhliny až do lomu. Numerické výpočty bude verifikovať experimentálne. Od uchádzača/ky sa vyžaduje experimentálna zručnosť, poznatky z aplikovanej mechaniky, základné poznatky z náuky o materiáloch, vedomosti o mechanickom skúšaní materiálov, ovládanie programu ANSYS ako aj dobrú znalosť anglického jazyka.