Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Nové poznatky v diagnostike a terapii tauopatií: Lipidomická analýza ako nástroj na štúdium a moduláciu procesov neurozápalu a neurodegenerácie
Program DŠ
Neurovedy
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Petra Majerová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Tauopatie sú heterogénnou skupinou progresívnych neurodegeneratívnych ochorení charakterizovaných hyperfosforyláciou a abnormálnou akumuláciou tau proteínu do intracelulárnych neurofibrilárnych klbiek a chronickým neurozápalom. Objasnenie a popísanie nových signálnych dráh špecifických pre patogenézu tauopatií je nevyhnutné pre pochopenie príčiny vzniku ochorenia ako i vytvorenie nových terapeutických prístupov. Výsledky súčasných štúdií poukazujú na dôležitú úlohu metabolizmu lipidov v patológii tauopatií. Za patologických podmienok porušenie homeostázy lipidového zloženia CNS vedie k funkčným zmenám hematoencefalickej bariéry, dysfunkcii endocytózy, exocytózy, autofagocytózy, demyelinizácii, narušeniu signálnych dráh, nevyváženému energetickému metabolizmu a zvýšenému neurozápalu. Mechanizmus akým neurofibrilárna patológia a neurozápal ovplyvňujú metabolizmus lipidov nie je doposiaľ známy. Objasnenie vzťahu tau proteínu a lipidového zloženia je dôležitou oblasťou výskumu neurodegeneratívnych ochorení a je nevyhnutné pre vývoj inovatívnych terapeutických prístupov. Cieľom práce bude identifikovať zmeny na úrovni lipidov asociovaných s procesom starnutia ako i neurodegenerácie. Budeme sledovať zmeny syntézy lipidov z tzv. protektívneho na deštruktívny prozápalový stav. Zároveň využitím neuroprotektívneho analógu kyseliny kynurenínovej budeme ovplyvňovať process neurozápalu a sledovať jeho vplyv na metabolizmus lipidov a progresiu ochorenia.