Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Tryptofán kynurenínová signálna dráha v tauopátiách a jej neuroprotektívna úloha s využitím v terapii
Program DŠ
Neurovedy
Meno školiteľa/-ky
PharmDr. Andrej Kováč, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Tauopátie predstavujú heterogénnu skupinu progredujúcich neurodegeneratívnych ochorení. Ich hlavným znakom je prítomnosť vnútrobunkových neurofibrilárnych klbiek tvorených abnormálne fosforylovanou a agregovanou formou tau proteínu. Súčasné štúdie poukazujú na význam signálnej dráhy metabolizmu tryptofánu v patológii neurodegeneratívnych ochorení. Za fyziologických podmienok je tryptofán metabolizovaný za vzniku neuroprotektívnej kynurenínovej kyseliny. V procese neurodegenerácie, či neurozápalu dochádza k porušeniu tejto dráhy za vzniku neurotoxickej quinolínovej kyseliny. Hlavným cieľom nášho projektu bude ovplyvniť metabolizmus tryptofánu smerom k produkcii neuroprotektívnej kyseliny kynurenínovej a tak inhibovať, spomaliť proces neurodegenerácie v animálnom modely pre tauopátie. Naším výskumom v in vivo modeloch prispejeme k vytvoreniu nových terapeutických postupov s možným prínosom pre klinickú prax.