Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Tryptofán kynurenínová signálna dráha v tauopátiách a jej neuroprotektívna úloha s využitím v terapii
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Petra Majerová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Tauopatie predstavujú heterogénnu skupinu progredujúcich neurodegeneratívnych ochorení. Ich hlavným znakom je prítomnosť vnútrobunkových neurofibrilárnych klbiek tvorených abnormálne fosforylovanou a agregovanou formou tau proteínu. Súčasné štúdie poukazujú na význam signálnej dráhy metabolizmu tryptofánu v patológii neurodegeneratívnych ochorení. Za fyziologických podmienok je tryptofán metabolizovaný za vzniku neuroprotektívnej kynurenínovej kyseliny. V procese neurodegenerácie, či neurozápalu dochádza k porušeniu tejto dráhy za vzniku neurotoxickej quinolínovej kyseliny. Hlavným cieľom práce bude ovplyvniť metabolizmus tryptofánu smerom k produkcii neuroprotektívnej kyseliny kynurenínovej a tak inhibovať, spomaliť proces neurodegenerácie v animálnom modely pre tauopátie. Popíšeme vzťah medzi procesom neurodegenerácie a tryptofán- kynurenínovou signálnou dráhou. Výskumom v in vivo modeloch prispejeme k vytvoreniu nových terapeutických postupov s možným prínosom pre klinickú prax.